You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Adam Zielonka 4d505e8c06 Add LICENSE 3 years ago
Saaty File renaming effect in commit d903d75 6 years ago
img Move screens to repo 3 years ago
.gitattributes Add .gitignore and .gitattributes. 6 years ago
.gitignore Add .gitignore and .gitattributes. 6 years ago
LICENSE Add LICENSE 3 years ago
README.md Move screens to repo 3 years ago
Saaty.sln Saaty 5.0 6 years ago

README.md

Metoda analizy hierarchii Saaty’ego

Celem projektu było stworzenie aplikacji, która by w prosty sposób pozwalała użytkowników użyć metody analizy hierarchii Saaty’ego. Model został opracowany przez T. Satty’ego w 1997 roku. Ma on za zadanie wspomóc proces decyzyjny, w którym zachodzi podjęcie decyzji z wykorzystaniem wielu kryteriów.

Przebieg działania programu

Ekran startowy

SaatyScreen-1.png SaatyScreen-2.png

Ekran edycji kryteriów

SaatyScreen-3.png SaatyScreen-4.png SaatyScreen-5.png

Ekran wag kryteriów

SaatyScreen-6.png SaatyScreen-7.png

Ekran edycji alternatyw

SaatyScreen-8.png SaatyScreen-9.png SaatyScreen-10.png SaatyScreen-11.png SaatyScreen-12.png

Ekran wyników

SaatyScreen-13.png